KONCEPCJA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ

 

 

Gospodarka wodno-ściekowa jest sprawą priorytetową nie tylko w skali kraju, ale również Europy. Motywacją do działania jest ograniczona wielkość zasobów wodnych oraz nieproporcjonalne, nadmierne zużycie wody i emisji ścieków. Unia Europejska mając tego pełną świadomość wprowadza dyrektywy, które są przesłanką dla krajów członkowskich w którym kierunku gospodarka wodno-ściekowa powinna zmierzać.

 

W Polsce najbardziej istotne działania w celu ograniczenia zużycia wody i niwelacji ładunku emisji ścieków zanieczyszczonych podejmują Samorządy Terytorialne. Gmina w największym zakresie, na podstawie Prawa Wodnego oraz Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, wypełnia zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Nasza firma aby pomóc w wypełnieniu tak istotnego zadania sporządza dla jednostek gminnych Koncepcję programowo-przestrzenną gospodarki wodno-ściekowej. Ma to na celu uzyskanie optymalnego rozwiązania systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, uwzględniając zarówno względy techniczne jak i ekonomiczne.

Koncepcja pozwoli na:

  • optymalne planowanie inwestycji związanych z gospodarką ściekową,
  • uzyskanie wyczerpujących informacji o kosztach całego przedsięwzięcia inwestycyjnego,
  • racjonalne dostosowanie nakładów inwestycyjnych w tym obszarze do możliwości budżetu gminy.

Opracowana koncepcja gospodarki wodno-ściekowej jest dokumentem pozwalającym na przygotowanie kompleksowego projektu inwestycyjnego, który umożliwi osiągnięcie standardów Unii Europejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej z zachowaniem wymogów prawa polskiego, a także pozwoli na merytoryczne uzasadnienie potrzeby realizacji Projektu przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

 

Dokumentacja:

dokumentacja_projektowa_miniaturkaPrzydomowe Oczyszczalnie Ścieków

pgnPlan Gospodarki Niskoemisyjnej