PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

 

 

pgnOferujemy pomoc przy sporządzaniu planu gospodarki niskoemisyjnej dla jednostek samorządu terytorialnego już na etapie wstępnym dotyczącym spełnienia wymagań wobec planu, określenia założeń oraz przy sporządzeniu wniosku na dofinansowanie zadania.

 

Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej przez jednostki samorządowe ma za zadanie m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2021, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych;
  • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane przez podniesienie efektywności energetycznej, a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

 

Rozwój gospodarczy odbywa się na poziomie lokalnym i z tego powodu właśnie tam należy zaplanować odpowiednie działania gospodarcze. W 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki została stworzona koncepcja przygotowania lokalnych planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN). Pomysł ten oparto na funkcjonującym od 2008 r. europejskim „Porozumieniu burmistrzów”, wspomaganym przez Komisję Europejską dobrowolnym zrzeszeniu gmin deklarujących realizację celów unijnej polityki energetyczno-klimatycznej na poziomie lokalnym.

 

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala samorządom gminnym pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020. Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania

 

Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

 

Przydomowe Oczyszczalnie Ścieków

Koncepcja Gospodarki Wodno-Ściekowej